Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.
Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Cel:

Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku
wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Program ramowy:

 1. Aspekty prawne omawianych zagadnień
 2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
 3. Zatrzymanie czynności życiowych
 4. Zadławienie ciałem obcym
 5. Sytuacje groźne dla zdrowia i życia
 6. Rany i oparzenia – zaopatrywanie
 7. Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów
 8. Zestaw pierwszej pomocy
 9. Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 10. Organizacja postępowania na miejscu wypadku
 11. Ocena zagrożenia na miejscu wypadku przez osoby udzielające pomocy przedmedycznej
 12. Ocena obrażeń u poszkodowanych
 13. Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia
 14. Przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych
 15. Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu
 16. Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 88 poz. 553 )
Art. 162

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Koszt kursu w zależności od ilości uczestników.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice, Gliwice, Chorzów

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”
ul. Roosevelta 39, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32/ 273-02-01, 32/ 740-92-01
tel.: 504 810 899, 505 082 498,
tel.: 795 000 396, 795 000 896,
e-mail: sokrates.zabrze@interia.pl